کاربرد (Google Earth) در پروژه های کاربردی (GIS)

آموزش های آفلاین

با توجه به حضور پر رنگ سامانه اطلاعات جغرافیایی و همچنین Google Earth و کاربردهای آن در پروژه های GIS در عرصه تحقیقات و اجرا، ارایه این دوره راهگشای نیازهای اجرایی و تحقیقی دانشجویان رشته های مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری، مرتعداری، جنگلداری، محیط زیست)، زمین شناسی، عمران، معدن، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مخاطرات طبیعی، باستان شناسی، ژئوفیزیک، مدیریت جهانگردی و سایر رشته های مرتبط می باشد.